Czas zadbać o swoją przyszłą emeryturę

OFE

Szanowni Państwo!
Na skutek zmiany przepisów prawa, tj.: w związku z wejściem w życie z dniem
1 stycznia 2012 roku art.4 pkt 22 oraz pkt 23 ustawy z dnia 25 marca 2011 roku
o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 75, poz.398 z późn.zm.) odpowiednio zmieniającym art.92 i uchylającym art.93-94 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 34, poz.189 z późn.am.)
począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku wprowadzony został przez Ustawodawcę całkowity zakaz akwizycji.