Kompleksowe ubezpieczenie podczas podróży

Podróż

Oferujemy szeroki zakres ubezpieczeń dla osób wyjeżdżających poza granice RP, w szczególności:
  • Pokrycie kosztów leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku
  • Rekompensata trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim
  • Ubezpieczenie bagażu
Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o uprawianie narciarstwa, wyczynowe uprawianie sportu, sporty ekstremalne, pracę zawodową i bardzo bogatą ofertę usług ASSISTANCE, które obejmują m.in.:
  • Koszty akcji ratowniczej
  • Pokrycie kosztów pobytu osoby bliskiej podczas hospitalizacji poszkodowanego
  • Opiekę nad dziećmi
  • Pomoc prawną
  • Transport ubezpieczonego
Polisy mogą być przygotowane zarówno w formie indywidualnej jak i zbiorowej. Przy grupach powyżej 10 osób – zniżki.

Dla osób zagranicznych przyjeżdżających do Polski posiadamy ofertę ubezpieczeniową obejmującą swym zakresem koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wystąpić podczas pobytu na terenie RP, odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich.
WARTAdirectWARTA TRAVEL