Ubezpieczenia dla firm transportowych i spedycyjnych

Transportowe

W ramach ubezpieczeń transportowych oferujemy przedsiębiorstwom zawodowo wykonującym na terenie kraju oraz Europy zarobkowy transport drogowy możliwość ubezpieczenia w odpowiednio dobranym zakresie.
  • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
  • OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
  • OC spedytora
  • Cargo krajowe
  • Cargo międzynarodowe
  • OC zawodowe przewoźnika drogowego

OC przewoźnika drogowego krajowe i międzynarodowe

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej, powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania, którą ponosi on zgodnie z Ustawą „PRAWO PRZEWOZOWE” oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Istnieje jednak możliwość negocjowania indywidualnego zakresu ubezpieczenia w zależności od potrzeb klienta.

OC spedytora

Standardowy okres ubezpieczenia trwa 12 miesięcy. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora, świadczącego odpłatne usługi organizacji przewozu przesyłek towarowych, względem osób trzecich - właścicieli, zleceniodawców.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody w towarze, wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi on zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

Cargo krajowe i międzynarodowe

Oferta ubezpieczenia ładunków w przewozie krajowym lub międzynarodowym skierowana jest do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które w związku z realizacją zawartych kontraktów (np. kupna/sprzedaży) lub z innych przyczyn, ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru podczas jego przewozu, powszechnie określane mianem ryzyka transportowego.

Celem ubezpieczenia ładunków w przewozie krajowym lub międzynarodowym jest kompensacja uszczerbku, jaki powstaje w majątku ubezpieczającego wskutek utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych (ryzyk), na jakie narażony jest towar w czasie przewozu.

Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju ładunki podczas ich przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia, środkami transportu wszystkich rodzajów: drogowym, lotniczym, kolejowym i śródlądowym. Dotyczy to także przewozu dokonywanego przy użyciu dwóch lub więcej różnych środków transportu (tzw. przewóz multimodalny).

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w celu ubezpieczenia ładunku podczas jednego tylko przewozu (jednostkowa umowa ubezpieczenia) lub w celu ubez­pie­cze­nia ładunków określonego rodzaju podczas przewozów dokonywanych w określonym czasie, np. w ciągu roku (obrotowa umowa ubezpieczenia) lub umowa generalna dla transportów morskich.

OC zawodowe przewoźnika drogowego

Produkt oferujemy Klientom ubiegającym się o wydanie licencji / zezwolenia albo też dysponujących ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób wydanymi zgodnie wymaganiami Ustawy o transporcie drogowym oraz innymi przepisami prawa, regulującymi kwestie transportu drogowego rzeczy lub osób.